De navolgende voorwaarden maken deel uit van de overeenkomst tussen SCOOTER HUREN CURAÇAO onderdeel van SUNNY MOTION BV , gevestigd te Curacao, en de op het huurcontract genoemde huurder. 

1. Huurder is gehouden de scooter te retourneren op de op het huurcontract vermelde retourdatum en retourplaats in de staat waarin deze is ontvangen (met uitzondering van de gevolgen van normale slijtage) met alle bij de scooter verstrekte accessoires, gereedschappen (voor zover verstrekt), (kenteken)papieren en overige documenten en de sleutels. Indien de scooter elders wordt ingeleverd, duurt de aansprakelijkheid van huurder voor schade aan de scooter of vermissing daarvan, voor de kosten van parkeren en voor de kosten genoemd in art. 4 van deze voorwaarden, voort totdat SCOOTER HUREN CURAÇAO  de scooter in ontvangst heeft genomen en deze heeft geïnspecteerd. Indien huurder de scooter na het einde van de huurovereenkomst niet op de overeengekomen plaats afgeeft, duurt de verplichting tot betaling van huur onverminderd voort, en is huurder daarenboven een toeslag van Euro 75,00 per dag verschuldigd. Voorts vervallen in dat geval alle contractuele beperkingen van aansprakelijkheid van huurder. Het hier bepaalde is ook van toepassing als de scooter niet door huurder wordt afgegeven in verband met justitiele en/of andere gerechtelijke inbeslagneming en SCOOTER HUREN CURAÇAO  van een dergelijke inbeslagneming geen verwijt kan worden gemaakt.

2. De data die zijn vastgelegd bij de definitieve reservering (nadat de verhuurder de aanbetaling heeft ontvangen) zijn bindend. De huurder verplicht zich het afgesproken aantal huurdagen te betalen, ook al wordt de scooter later opgehaald of eerder ingeleverd.

3. Het is huurder niet toegestaan de scooter te (laten) gebruiken: 

A. voor een met de wet strijdig doel; 
B. voor het geven van onderricht;
 
C. voor het aanduwen of trekken van enig voertuig of aanhangwagen;
 
D. voor het vervoer van personen en/of goederen in strijd met enige wettelijke bepaling van het land waar de scooter door huurder wordt gebruikt; 

E. voor het deelnemen aan scooterraces, rally’s of andere sportritten c.q puzzelritten;
 
F. door een bestuurder die niet over de lichamelijke en geestelijke gesteldheid beschikt die voor het besturen van het voertuig vereist is. Het ontbreken van die gesteldheid wordt in ieder geval verondersteld indien de bestuurder stoffen heeft gebruikt die zijn rijvaardigheid kunnen beïnvloeden; 

G. door een bestuurder die niet beschikt over een geldig rijbewijs indien het type voertuig dit vereist (tot 50cc uitgesloten).
H. door een bestuurder die niet als huurder of als bestuurder op het huurcontract genoemd is. 

4. Huurder is aansprakelijk voor het handelen en nalaten van de bestuurder, de passagiers en alle anderen die het voertuig gebruiken of er feitelijk over beschikken. Dit geldt ook indien dit handelen niet de instemming van huurder had.

5. Het maximum toegestane gewicht op de scooter is 140 kg, dit in verband met de draagcapaciteit van de scooter maar ook de eventuele vermindering van remkracht door gewicht.

6. Huurder dient zorgvuldig met de scooter om te gaan. Huurder is aansprakelijk voor alle kosten, opgelegde boetes vermeerderd met een bijdrage in de administratiekosten en verdere (financiele) gevolgen van overtreding van de Wegenverkeers- en overige wetgeving met de scooter, vermeerderd met een bijdrage in de administratiekosten.

a. Bij verlies of diefstal van de scootersleutels zullen de dan voor die scooter (lees merk en type) geldende kosten worden verrekend met de borg. Mocht deze niet toereikend zijn dan zal het restant contant voldaan moeten worden.

7. Huurder dient de scooter bij niet-gebruik daarvan behoorlijk te parkeren met het kettingslot. Huurder is volledig verantwoordelijk voor het tanken van voor de scooter geschikte brandstof. Onderhoud aan de scooter mag alleen door SCOOTER HUREN CURACAO gedaan worden. De huurder dient zich hiervoor ook beschikbaar te stellen.

8. Ingeval van verlies en/of schade c.q. optredend gebrek aan de scooter en/of inbeslagneming door justitiele scooterriteiten c.q. civielrechtelijke inbeslagneming, is huurder verplicht SCOOTER HUREN CURAÇAO  hiervan onmiddellijk op de hoogte te stellen. Indien enige schade of gebrek bij verder gebruik van de scooter het risico met zich meebrengt dat de schade c.q. het gebrek verergert c.q. verder gebruik kan leiden tot vermindering van de veiligheid op de weg, is het huurder verboden de scooter te gebruiken totdat herstel (na toestemming van SCOOTER HUREN CURAÇAO ) heeft plaatsgevonden.

9. Mede in verband met de verzekeringspolis (W.A. verzekering) is huurder verplicht:

a. SCOOTER HUREN CURAÇAO  zo spoedig mogelijk van ieder ongeval op de hoogte te stellen op het nummer dat bij elke levering overhandigd wordt;

b. onmiddellijk Curacao Road Service en/of politie te waarschuwen;

c. het schadeformuler terstond in te vullen alsmede alle gegevens te verzamelen van de bij het ongeval betrokken personen en voertuigen, alsmede de gegevens te noteren van eventuele getuigen;

d. zich te onthouden van erkenning van schuld, in welke vorm ook;

e. de scooter slechts achter te laten nadat de scooter op adequate wijze is veiliggesteld tegen ongeval, diefstal en inbraak;

f. SCOOTER HUREN CURAÇAO  alsmede de verzekeringsmaatschappij de verzochte medewerking te verlenen tot verweer met betrekking tot eventuele aanspraken van derden.


10. Indien de kilometerteller defect raakt, dient huurder SCOOTER HUREN CURAÇAO  daarvan terstond in kennis te stellen.

11. Huurder en passagier zijn verplicht een helm te dragen tijdens het rijden.

12. SCOOTER HUREN CURAÇAO  is slechts gehouden gebreken te verhelpen indien zij bij het aangaan van de huurovereenkomst deze gebreken kende of behoorde te kennen, dit redelijkerwijze mogelijk is en geen uitgaven vereist die in de gegeven omstandigheden niet van haar zijn te vergen. In andere gevallen van gebrekkigheid kan SCOOTER HUREN CURAÇAO  de huurovereenkomst ontbinden.


Huurder heeft in geval van gebreken slechts recht op vermindering van de huurprijs indien SCOOTER HUREN CURAÇAO  dit gebrek bij het aangaan van de huurovereenkomst kende of behoorde te kennen.


In geval van een gebrek heeft huurder slechts recht op vergoeding van de daardoor geleden schade, indien SCOOTER HUREN CURAÇAO  dit gebrek bij het aangaan van de huurovereenkomst kende of behoorde te kennen.


Alleen een gebrek in technische zin aan de scooter zelf kan tussen SCOOTER HUREN CURAÇAO  en huurder als een gebrek gelden.

13. Huurder is verplicht, zonder dat compensatie met een tegenvordering is toegestaan, op eerste verzoek van SCOOTER HUREN CURAÇAO  onmiddellijk de volgende bedragen te voldoen:

a. de vergoeding voor de tijdsduur van de huur, waarbij een huurdag gelijk staat aan 24 uur, de eventuele verzekeringen en toeslagen.

b. de kosten van brandstof en evt. tanktoeslag voor het aanvullen van de brandstof, indien de brandstoftank van de scooter met minder inhoud dan aan huurder is verstrekt, wordt teruggebracht.
c. alle overige uit deze huurovereenkomst en uit de wet voortvloeiende kosten/vergoedingen.

14. SCOOTER HUREN CURAÇAO  is te allen tijde gerechtigd betalingszekerheid en/of autorisatie op de creditcard te verlangen alvorens een huurovereenkomst te sluiten c.q. te verlengen. Ingeval betaling van het aan SCOOTER HUREN CURAÇAO  verschuldigde geschiedt middels credit card, machtigt huurder SCOOTER HUREN CURAÇAO , door ondertekening van de huurovereenkomst, alle vergoedingen als bedoeld in artikel 13 via de betreffende creditcard organisatie te doen incasseren. Indien afrekening plaatsvindt in vreemde valuta, zal dit geschieden door SCOOTER HUREN CURAÇAO  aan de hand van de door SCOOTER HUREN CURAÇAO  vast gestelde omrekeningskoers.

15. Huurder is van rechtswege in verzuim indien niet wordt voldaan aan (een van) de in artikel 12 genoemde betalingsverplichting(en). Alsdan is huurder zonder nadere ingebrekestelling rente verschuldigd die gelijk is aan de wettelijke rente op jaarbasis vermeerderd met 2%, waarbij een gedeelte van de maand voor een hele maand wordt gerekend. Tevens is huurder alsdan buitengerechtelijke kosten verschuldigd ter grootte van 15% over de hoofdsom met een minimum van, EUR 65 onverminderd het recht van SCOOTER HUREN CURAÇAO  meerdere, werkelijk gemaakte, kosten te vorderen.

16. SCOOTER HUREN CURAÇAO  is gerechtigd de huurovereenkomst zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst te beeindigen en zich weer in het bezit van het voertuig te stellen, onverminderd haar recht op vergoeding van kosten, schade en renten, indien blijkt dat huurder tijdens de huurperiode een van zijn verplichtingen niet, niet geheel, niet tijdig, dan wel niet behoorlijk nakomt; bij overlijden, onder curatele stelling, aanvraag van surseance van betaling of faillissement van de huurder; bij vestiging in het buitenland van huurder; bij vordering van overheidswege van de scooter, dan wel bij beslag op de scooter, of indien zich tussentijds omstandigheden voordoen waarmee SCOOTER HUREN CURAÇAO  bij aanvang van de huur niet op de hoogte was, welke van dien aard zijn dat, ware SCOOTER HUREN CURAÇAO  hiervan op de hoogte geweest, zij de huurovereenkomst niet was aangegaan. Huurder machtigt bij deze SCOOTER HUREN CURAÇAO  of door SCOOTER HUREN CURAÇAO  aangewezen personen te controleren waar het voertuig zich bevindt dan wel zich weer in het bezit van het voertuig te stellen. In het geval dat de scooter door SCOOTER HUREN CURAÇAO  is teruggenomen, behoudt SCOOTER HUREN CURAÇAO  alle rechten om de terzake gemaakte kosten of door de verbreking van de overeenkomst geleden schade op de huurder te verhalen.

17. Behoudens in geval van opzet of grove schuld van ondergeschikten van SCOOTER HUREN CURAÇAO , is aansprakelijkheid van SCOOTER HUREN CURAÇAO  voor andere tekortkomingen dan omschreven in artikel 11, beperkt tot het bedrag aan huur dat huurder bij juiste nakoming van SCOOTER HUREN CURAÇAO  zou dienen te betalen.

18. Tenzij huurder kennis heeft gegeven van wijziging van zijn woonplaats, wordt huurder geacht domicilie te hebben gekozen aan het adres dat door huurder bij het aangaan van de overeenkomst is vermeld.

19. Huurder is verplicht tot het ongedaan maken van door of namens hem aangebrachte veranderingen en toevoegingen aan het voertuig; huurder kan terzake geen enkel recht op vergoeding doen gelden.

20. Het is huurder verboden de scooter aan een ander dan de op het huurcontract genoemde (mede)bestuurder ter beschikking te stellen.

21. Betalings voorwaarden:
Bij online boekingen vragen wij een aanbetaling. Dit kan overgemaakt worden op onze bankrekening.

Bij aankomst (dus bij ondertekening van het huurcontract) vragen wij € 250,-/$ 350,- eigen risico/borg en het afgesproken (resterende) huur bedrag te voldoen. De eigen risico/borg kan worden voldaan met cash of creditcard. In geval van credit card betaling geeft u ons een autorisatie. We accepteren Euro’s, US dollars en Antilliaanse guldens voor restant van de huur. Het bedrag zal worden omgerekend door een door SCOOTER HUREN CURAÇAO  vastgestelde valutakoers. U kunt eventueel ook van te voren het huurbedrag en de borg overschrijven op onze bankrekening wanneer U niet met contant geld wilt reizen, wij sturen dan via e-mail gelijk een bevestiging. 

Bij achteraf vastgestelde gebreken aan de scooter, retourneren van een niet afgetankte scooter of schade’s die hoger zijn dan de borg zijn wij door de autorisatie met uw creditcard en getekend huurcontract gemachtigd om het overige bedrag van uw creditcard af te schrijven.

22. Diefstal, inbraak en schade:
De huurder is verplicht direct melding te maken bij SCOOTER HUREN CURAÇAO  als het voertuig gestolen is of als er is ingebroken. Bij diefstal en inbraak (mits er schade is) is de huurder zijn eigen risico kwijt. Als blijkt dat er aanleiding is gegeven voor inbraak in het voertuig dan is de huurder verantwoordelijk voor alle schade cq kosten.

Schade die aan motor en/of carrosserie (of de gehele scooter) ontstaan door het rijden op onverhard terrein, door diepe plassen water, te hard door gaten in de weg of door diefstal vanwege het parkeren op verlaten of niet toegestane delen van het eiland is ook volledig voor rekening van de huurder.

De scooter dient s’nachts binnen een beveiligde plaats geparkeerd te worden. De lijst van niet toegestane parkeergelegenheden bedraagt de volgende locaties: openbare parkings zonder toezicht, de boulevard, Pietermaai, etc… Indien geparkeerd dient altijd het bijgeleverde kettingslot gebruikt te worden.

Lekke banden of schade aan banden komen in alle gevallen direct voor rekening van de huurder aangezien dit direct afhankelijk is van het rijgedrag van de bestuurder. Dit valt niet onder de verzekering (W.A. verzekering).

In geval een telefoonhouder meegeleverd wordt, kunnen wij niet verantwoordelijk gesteld worden voor verlies, diefstal of schade aan het toestel tijdens het gebruik van de telefoonhouder. Deze word als service geleverd maar het gebruik ervan valt geheel onder eigen risico.

23. Slechts met schriftelijke toestemming van SCOOTER HUREN CURAÇAO  kan van de bepalingen van deze overeenkomst worden afgeweken.

24. Ingeval 1 of meer bepalingen van deze overeenkomst nietig mocht(en) blijken te zijn, blijven de overige bepalingen onverkort van kracht.

25.
a. SCOOTER HUREN CURAÇAO  bewaart en gebruikt persoonsgegevens van de huurder voor de uitvoering van de overeenkomst.

b. Huurder kan met redelijke tussenpozen verzoeken om toezending van de gegevens zoals SCOOTER HUREN CURAÇAO  die geregistreerd heeft of om daarin inzage te mogen nemen. Huurder kan SCOOTER HUREN CURAÇAO  verzoeken om aanvulling, wijziging of verwijdering van bepaalde gegevens. SCOOTER HUREN CURAÇAO  zal overeenkomstig de wettelijke vereisten op een dergelijk verzoek reageren

26. Ingeval van verlenging van de huurovereenkomst blijven alle voorwaarden van de overeenkomst van kracht, tenzij schriftelijk anders tussen partijen is overeengekomen. Indien de totale huurperiode langer dan 30 aansluitende dagen is, zal voor iedere 30 dagen een aparte huurovereenkomst worden opgemaakt die door de huurder niet behoeft te worden ondertekend maar die is gebaseerd op de voorwaarden van het originele huurcontract. De opzegtermijn voor dergelijke verleningsovereenkomsten bedraagt dan ook 30 dagen. Geschillen voortvloeiende uit of verbandhoudende met deze overeenkomst zijn onderworpen aan het Antilliaans recht en zullen uitsluitend worden berecht door de rechtbank te Curacao, tenzij huurder, indien hij natuurlijk persoon is en de scooter niet in de uitoefening van beroep of bedrijf heeft gehuurd, binnen een maand nadat SCOOTER HUREN CURAÇAO  zich schriftelijk op dit artikel beroept, schriftelijk kenbaar maakt beslechting door de volgens de wet bevoegde rechter te verkiezen.