Onderstaande voorwaarden maken deel uit van de overeenkomst tussen SCOOTER HUREN CURAÇAO onderdeel van SUNNY MOTION BV, gevestigd te Curaçao, en de op het huurcontract genoemde huurder.

 

 1. Huurder is verplicht de scooter op de op het huurcontract vermelde inleverdatum en inleverlocatie in te leveren in de staat waarin deze is ontvangen (met uitzondering van de gevolgen van normale slijtage) met alle toebehoren, gereedschap (indien aanwezig), (kenteken)papieren en andere documenten en de sleutels. Indien de scooter elders wordt teruggebracht, is de aansprakelijkheid van de huurder voor schade aan de scooter of het zoekraken daarvan, voor de kosten van parkeren en voor de kosten bedoeld in art. 4 van deze voorwaarden, totdat SCOOTER HUREN CURAÇAO de scooter heeft ontvangen en geïnspecteerd. Indien de huurder de scooter na het einde van de huurovereenkomst niet op de afgesproken plaats terugbrengt, blijft de verplichting tot huurbetaling onverminderd bestaan ​​en is de huurder tevens een toeslag verschuldigd van € 75,00 per dag. Voorts vervallen in dat geval alle contractuele aansprakelijkheidsbeperkingen van de huurder. Het hier bepaalde geldt ook indien de scooter niet door de huurder is afgegeven in verband met gerechtelijk en/of ander gerechtelijk beslag en een dergelijk beslag niet kan worden toegerekend aan SCOOTER HUREN CURAÇAO.
 2. De bij de definitieve reservering vastgestelde data (nadat verhuurder de aanbetaling heeft ontvangen) zijn bindend. De huurder verplicht zich het overeengekomen aantal huurdagen te betalen, ook als de scooter later wordt opgehaald of eerder wordt teruggebracht.
 3. Het is huurder niet toegestaan ​​de scooter te (laten) gebruiken:
 4. voor een doel in strijd met de wet;
 5. voor onderwijs;
 6. voor het duwen of trekken van een voertuig of aanhangwagen;
 7. voor het vervoeren van personen en/of goederen in strijd met enige wettelijke bepaling van het land waar de scooter door de huurder wordt gebruikt;
 8. voor deelname aan scooterraces, rally's of andere sportieve ritten of puzzelritten;
 9. door een bestuurder die niet in de fysieke en mentale conditie verkeert die nodig is om het voertuig te besturen. De afwezigheid van deze voorwaarde wordt in ieder geval vermoed indien de bestuurder middelen heeft gebruikt die zijn rijvaardigheid kunnen beïnvloeden;
 10. door een bestuurder die niet in het bezit is van een geldig rijbewijs als het type voertuig dit vereist (tot 50cc uitgezonderd).
 11. door een bestuurder die niet als huurder of bestuurder op het huurcontract staat vermeld
 12. Huurder is aansprakelijk voor het handelen en nalaten van de bestuurder, de inzittenden en alle anderen die het voertuig gebruiken of feitelijk toegang daartoe hebben. Dit geldt ook als deze actie niet de toestemming van de huurder had.
 13. Het maximaal toegestane gewicht op de scooter is 140 kg, dit in verband met het draagvermogen van de scooter, maar ook de eventuele vermindering van remkracht door gewicht.
 14. De huurder dient zorgvuldig met de scooter om te gaan. Huurder is aansprakelijk voor alle kosten, opgelegde boetes plus een bijdrage in de administratiekosten en verdere (financiële) gevolgen van overtreding van de Wegenverkeerswet en andere wetgeving met de scooter, plus een bijdrage in de administratiekosten.

Bij verlies of diefstal van de scootersleutels worden de voor die scooter geldende kosten (lees merk en type) in mindering gebracht op de borg. Indien dit niet voldoende is, zal het restant contant betaald moeten worden.

 1. De huurder dient de scooter deugdelijk te parkeren met het kettingslot wanneer deze niet in gebruik is. De huurder is volledig verantwoordelijk voor het tanken van brandstof die geschikt is voor de scooter. Onderhoud aan de scooter mag alleen worden uitgevoerd door SCOOTER HUREN CURAÇAO. Ook de huurder dient zich hiervoor beschikbaar te stellen.
 2. Bij verlies en/of beschadiging of defect aan de scooter en/of beslaglegging door gerechtelijke instanties of civielrechtelijk beslag is de huurder verplicht om SCOOTER HUREN CURAÇAO hiervan onmiddellijk op de hoogte te stellen. Indien enige schade of defect bij verder gebruik van de scooter het risico met zich meebrengt dat de schade of het defect verergert of dat verder gebruik kan leiden tot een vermindering van de verkeersveiligheid, is het huurder verboden de scooter te gebruiken tot reparatie (na verkregen toestemming) van SCOOTER HUREN CURAÇAO) heeft plaatsgevonden.
  9. Mede in verband met de verzekering (W.A.-verzekering) is huurder verplicht:
 3. SCOOTER HUREN CURAÇAO zo spoedig mogelijk op de hoogte te stellen van elk ongeval op het nummer dat bij elke levering wordt overhandigd;
 4. waarschuw onmiddellijk Wegenwacht Curaçao en/of politie;
 5. het schadeformulier direct in te vullen en alle gegevens van de bij het ongeval betrokken persoon en voertuigen te verzamelen, alsmede de gegevens van eventuele getuigen vast te leggen;
 6. af te zien van het erkennen van schuld in welke vorm dan ook;
 7. de scooter pas achter te laten nadat de scooter adequaat is beveiligd tegen ongeval, diefstal en inbraak;
 8. SCOOTER HUREN CURAÇAO alsmede de verzekeringsmaatschappij de gevraagde medewerking te verlenen ter verdediging met betrekking tot eventuele aanspraken van derden.
 9. Indien de kilometerteller defect raakt, dient de huurder dit direct aan SCOOTER HUREN CURAÇAO te melden.
 10. Huurder en passagier zijn verplicht een helm te dragen tijdens het rijden.
 11. SCOOTER HUREN CURAÇAO is slechts gehouden tot het verhelpen van gebreken indien zij bij het aangaan van de huurovereenkomst met deze gebreken bekend was of behoorde te zijn, dit redelijkerwijs mogelijk is en er geen kosten aan verbonden zijn die in de gegeven omstandigheden niet van haar gevergd kunnen worden. In overige gevallen van gebreken kan SCOOTER HUREN CURAÇAO de huurovereenkomst ontbinden. Bij gebreken heeft de huurder slechts recht op vermindering van de huurprijs indien SCOOTER HUREN CURAÇAO bij het aangaan van de huurovereenkomst op de hoogte was of behoorde te zijn van dit gebrek. Bij een gebrek heeft de huurder alleen recht op vergoeding van de daardoor geleden schade, indien SCOOTER HUREN CURAÇAO bij het aangaan van de huurovereenkomst van dit gebrek op de hoogte was of behoorde te zijn. Alleen een defect in technische zin van de scooter zelf kan worden aangemerkt als een defect tussen een SCOOTER HUREN CURAÇAO en de huurder.
 12. Huurder is verplicht, zonder dat schadevergoeding met tegenvordering is toegestaan, op eerste verzoek van SCOOTER HUREN CURAÇAO de volgende bedragen terstond te voldoen:
 13. de vergoeding voor de duur van de huur, waarbij een huurdag gelijk is aan 24 uur, eventuele verzekeringen en toeslagen.
 14. de kosten van brandstof en evt. brandstoftoeslag voor het bijvullen van de brandstof, indien de brandstoftank van de scooter wordt ingeleverd met minder inhoud dan het aan de huurder verstrekte bedrag.
 15. alle andere kosten/vergoedingen die voortvloeien uit deze huurovereenkomst en uit de wet.

 

 1. SCOOTER HUREN CURAÇAO is te allen tijde gerechtigd betalingszekerheid en/of autorisatie op de creditcard te verlangen alvorens een huurovereenkomst aan te gaan of te verlengen. Indien betaling van het aan SCOOTER HUREN CURAÇAO verschuldigde bedrag per creditcard geschiedt, machtigt huurder SCOOTER HUREN CURAÇAO door ondertekening van de huurovereenkomst alle vergoedingen als bedoeld in artikel 13 te incasseren via de betreffende creditcardorganisatie. Indien afrekening plaatsvindt in vreemde valuta, dan geschiedt dit door SCOOTER HUREN CURAÇAO op basis van de door SCOOTER REN CURAÇAO vastgestelde omrekeningskoers.
 2. Huurder is van rechtswege in verzuim indien (een van) de in artikel 12 genoemde betalingsverplichting(en) niet wordt nagekomen. Huurder is in dat geval zonder nadere ingebrekestelling rente verschuldigd welke gelijk is aan de wettelijke rente op jaarbasis vermeerderd met 2%, waarbij een gedeelte van de maand voor een hele maand wordt gerekend. Huurder is in dat geval tevens buitengerechtelijke kosten verschuldigd ter hoogte van 15% van de hoofdsom met een minimum van € 65,-, onverminderd het recht van SCOOTER HUREN CURAÇAO om meerdere werkelijk gemaakte kosten te vorderen.
 3. SCOOTER HUREN CURAÇAO is gerechtigd de huurovereenkomst zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst te beëindigen en het voertuig weer in bezit te nemen, onverminderd haar recht op vergoeding van kosten, schade en rente, indien blijkt dat de huurder een van hem zijn verplichtingen niet, niet volledig, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt; bij overlijden, ondercuratelestelling, aanvraag surseance van betaling of faillissement van de huurder; wanneer de huurder in het buitenland is gevestigd; in het geval van een claim van de overheid van de scooter, of in geval van beslaglegging op de scooter, of indien zich in de tussentijd omstandigheden voordoen waarvan SCOOTER HUREN CURAÇAO bij aanvang van de huur niet op de hoogte was, die van zodanige aard zijn natuur die, indien SCOOTER HUREN CURAÇAO hiervan op de hoogte was, te horen kreeg dat zij de huurovereenkomst niet was aangegaan. De huurder machtigt deze SCOOTER HUREN CURAÇAO of door SCOOTER HUREN CURAÇAO aangewezen personen om te controleren waar het voertuig zich bevindt dan wel om het voertuig weer in bezit te nemen. In het geval dat de scooter wordt teruggenomen door SCOOTER HUREN CURAÇAO, behoudt SCOOTER HUREN CURAÇAO zich alle rechten voor om de gemaakte kosten of geleden schade als gevolg van de schending van de overeenkomst te verhalen op de huurder.

 

 1. Behoudens in geval van opzet of grove schuld van ondergeschikten van SCOOTER HUREN CURAÇAO, is de aansprakelijkheid van SCOOTER HUREN CURAÇAO voor andere tekortkomingen dan die omschreven in artikel 11 beperkt tot het bedrag aan huur dat de huurder dient te betalen indien de SCOOTER HUREN CURAÇAO correct voldoet. Betalen Tenzij de huurder een wijziging van woonplaats heeft gemeld, wordt de huurder geacht domicilie te hebben gekozen op het door de huurder bij het aangaan van de overeenkomst opgegeven adres.
 2. Huurder is verplicht door of namens hem aan het voertuig aangebrachte veranderingen en toevoegingen ongedaan te maken; de huurder kan ter zake geen recht op schadevergoeding doen gelden.
 3. Het is huurder verboden de scooter aan iemand anders dan de op het huurcontract vermelde bestuurder of bijrijder ter beschikking te stellen.
 4. Betalingsvoorwaarden:

Voor online boekingen vragen wij een aanbetaling. Dit kan worden overgemaakt naar onze bankrekening.

Bij aankomst (d.w.z. bij het tekenen van het huurcontract) vragen wij € 250,-/$ 380,- eigen risico/borg en het afgesproken (resterende) huurbedrag te betalen. Het eigen risico/borg kan contant of met creditcard worden betaald. Voor het restant van de huur accepteren wij Amerikaanse dollars en Antilliaanse guldens. Het bedrag wordt omgerekend tegen een door SCOOTER HUREN CURAÇAO vastgestelde wisselkoers. U kunt het huurbedrag en de borg ook vooraf op onze bankrekening overmaken indien u niet met contant geld wilt reizen, wij sturen u dan direct een bevestiging per e-mail.

In het geval van defecten aan de scooter, retournering van een lege scooter of schade die de borg overschrijdt, zijn wij geautoriseerd door uw creditcard en ondertekende huurcontract om het resterende bedrag van uw creditcard af te schrijven.

 1. Diefstal, inbraak en schade:

De huurder is verplicht om onmiddellijk bij SCOOTER HUREN CURAÇAO melding te maken van diefstal of inbraak van het voertuig. Bij diefstal en inbraak (mits er sprake is van schade) is de huurder zijn borgsom kwijt. Indien blijkt dat er is ingebroken in het voertuig, is de huurder verantwoordelijk voor alle schade en/of kosten.

Schade aan de motor en/of carrosserie (of de gehele scooter) veroorzaakt door het rijden op onverhard terrein, door diepe plassen water, te hard in gaten in de weg of door diefstal door parkeren op verlaten of ongeautoriseerde delen van het eiland is eveneens geheel voor rekening van de huurder.

De scooter moet 's nachts op een veilige plek worden geparkeerd. Op de lijst met verboden parkeergelegenheden staan ​​de volgende locaties: onbewaakte openbare parkings, de boulevard, Pietermaai, etc… Bij het parkeren dient altijd het meegeleverde kettingslot gebruikt te worden.

Lekke banden of schade aan banden zijn in alle gevallen direct voor rekening van de huurder aangezien dit direct afhankelijk is van het rijgedrag van de bestuurder. Dit valt niet onder de verzekering (Derde aansprakelijkheid en all-risk inbegrepen)

Onze all-risk optie geldt alleen voor schade aan voertuigen en niet aan personen of dieren. De all-risk optie dekt de schade aan de scooter zelf. De klant wordt slechts een maximaal eigen risico van NAf 500,- in rekening gebracht

De meegeleverde telefoonhouder is alleen voor gebruik op eigen risico, wij zijn en kunnen niet verantwoordelijk worden gehouden voor gestolen of kapotte telefoons.

 1. Van het bepaalde in deze overeenkomst kan alleen worden afgeweken met schriftelijke toestemming van SCOOTER HUREN CURAÇAO.
 2. Indien 1 of meerdere bepalingen van deze overeenkomst nietig blijken te zijn, blijven de overige bepalingen volledig van kracht.
 3. SCOOTER HUREN CURAÇAO bewaart en gebruikt persoonsgegevens van de huurder voor de uitvoering van de overeenkomst.
 4. De huurder kan met redelijke tussenpozen verzoeken om de door SCOOTER HUREN CURAÇAO geregistreerde gegevens op te sturen of te mogen inzien. De huurder kan SCOOTER HUREN CURAÇAO verzoeken bepaalde gegevens aan te vullen, te wijzigen of te verwijderen. SCOOTER HUREN CURAÇAO zal op een dergelijk verzoek reageren in overeenstemming met de wettelijke vereisten
 5. Bij verlenging van de huurovereenkomst blijven alle voorwaarden van de overeenkomst van kracht, tenzij schriftelijk anders tussen partijen is overeengekomen. Indien de totale huurperiode langer is dan 30 aaneengesloten dagen, wordt voor elke 30 dagen een aparte huurovereenkomst opgemaakt, die niet door de huurder hoeft te worden ondertekend, maar die gebaseerd is op de voorwaarden van de oorspronkelijke huurovereenkomst. De opzegtermijn voor dergelijke subsidieovereenkomsten is dus 30 dagen. Geschillen voortvloeiende uit of verband houdende met deze overeenkomst zijn onderworpen aan het Antilliaans recht en zullen bij uitsluiting worden beslecht door de rechtbank te Curaçao, tenzij de huurder, indien hij een natuurlijk persoon is en de scooter niet heeft gehuurd in de uitoefening van een beroep of bedrijf, binnen één maand na het huren van een SCOOTER HUREN CURAÇAO zich schriftelijk op dit artikel beroept, schriftelijk kenbaar maakt de voorkeur te geven aan beslechting door de volgens de wet bevoegde rechter.